:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

    ที่ตั้งของตำบลเมืองนะ เลขที่ 80 หมู่ 7 ถนนแม่ข้อน - นาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเชียงดาว ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 29 กิโลเมตรโดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107 แยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117

ทิศเหนือ       ติดกับ   สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์
ทิศใต้          ติดกับ   ตำบลทุ่งข้าวพวง
ทิศตะวันออก ติดกับ   ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก   ติดกับ   ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่ 486 ตารางกิโลเมตร หรือ 303,800 ไร่
ค่าพิกัด MB 0496324 E 98578 N 19355 UTM 2166156

 

2. ด้านการเมืองการปกครอง


เทศบาลตำบลเมืองนะ แบ่งเป็นหมู่บ้านตามลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวน 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ              ผู้ใหญ่บ้าน นายอมรเทพ ปุกคำ
หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย              ผู้ใหญ่บ้าน นายปะติ จะต๋อ
หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย             ผู้ใหญ่บ้าน นายอะบี ดิ
หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะป่าหาญ         ผู้ใหญ่บ้าน นายโสภณ เตโชแจ่ม
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งอาง             ผ้ใหญ่บ้าน นายเจริญ จองจาย
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำรู                 ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญธรรม แปนสวย
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไส้              ผู้ใหญ่บ้าน นายสมจิตร จันตา
หมู่ที่ 8 บ้านจองคำ              ผู้ใหญ่บ้าน นางนิศาชล อภัยวงศ์
หมู่ที่ 9 บ้านไชยา                ผู้ใหญ่บ้าน นายกวงหัว แซ่หลี่
หมู่ที่ 10 บ้านอรุโณทัย          ผู้ใหญ่บ้าน นายวุฒิไกร ทวีอภิรดีภูมิ
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม        กำนันตำบลเมืองนะ นายอาเบ  แซ่ลี้
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว        ผู้ใหญ่บ้าน นายเดวิ วิมลศรีเพชร
หมู่ที่ 13 บ้านเจียจันทร์         ผู้ใหญ่บ้าน นายปะกู แก่แล
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี       ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบูรณ์ สารรังษี

 

3. ประชากร

จำนวนประชากร พ.ศ.2564

หมู่ที่

ครัวเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

0

2

662

791

1,453

1

745

1,299

1,376

2,675

2

919

1,656

1,708

3,364

3

1,253

2,157

2,261

4,418

4

419

432

420

852

5

217

299

252

551

6

570

741

744

1,485

7

485

704

738

1,442

8

119

263

344

607

9

609

1,356

1,363

2,719

10

2,014

4,967

5,253

10,220

11

422

740

779

1,519

12

999

1,923

1,927

3,850

13

361

781

789

1,570

14

263

631

676

1,307

รวม

9,397

18,611

19,421

38,032

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเชียงดาว กรมการปกครอง ณ เดือน กรกฎาคม 2564

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 10 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
- หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย จำนวน 14 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 16 แห่ง
- โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง

4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 3 แห่ง
- อัตราการมี และใช้ส้วมซึม คิดเป็นร้อยละ 95

4.3 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคม
- มีถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ระยะทาง 80,500 กิโลเมตร
- มีถนนดินลูกรัง ระยะทาง 50 กิโลเมตร

5.2 การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 14 หมู่บ้าน
- ไม่มีไฟฟ้า จำนวน 1 หย่อมหมู่บ้าน

5.3 การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคม (โทรศัพท์สาธารณะ) จำนวน - แห่ง

5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ - มีไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 อาชีพ
- อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนประชากร
- อาชีพการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนประชากร
- อาชีพค้าขาย และรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร 6.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
- ปั๊มน้ำมัน และก๊าซ จำนวน 42 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง
- โรงสี จำนวน 6 แห่ง

6.3 สถานที่ท่องเที่ยว
- น้ำตกศรีสังวาล บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนะ
- บ่อน้ำร้อน บ้านโป่งอาง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองนะ
- ขุนน้ำรู บ้านน้ำรู หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ
- วัดถ้ำเมืองนะ บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ
- อุทยานแห่งชาติผาแดง บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนะ
- วัดถ้ำวัว บ้านเจียจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองนะ

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทำนา)

 

ในเขตชลประทาน

นอกเขตชลประทาน

หมู่บ้าน/ชุมชน

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนเฉลี่ย

ราคาขายเฉลี่ย

บ้านเมืองนะ

0

0

0

550

3,200

7,936

บ้านแกน้อย

0

0

0

638

3,200

8,928

บ้านนาหวาย

0

0

0

353

3,200

8,928

บ้านโละป่าหาญ

0

0

0

200

3,200

8,928

บ้านโป่งอาง

0

0

0

333

3,200

8,928

บ้านน้ำรู

0

0

0

260

3,200

8,928

บ้านห้วยไส้

0

0

0

220

3,200

8,928

บ้านจองคำ

0

0

0

18

3,200

8,928

บ้านไชยา

0

0

0

180

3,200

8,928

บ้านอรุโณทัย

0

0

0

0

0

0

บ้านหนองแขม

0

0

0

0

0

0

บ้านหนองเขียว

0

0

0

0

0

0

บ้านเจียจันทร์

0

0

0

0

3,200

8,928

บ้านใหม่สามัคคี

0

0

0

0

0

0

 

ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทำสวน)

หมู่บ้าน/ชุมชน

กระเทียม

ลำไย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

บ้านเมืองนะ

86

7,600

42,000

 

 

 

บ้านแกน้อย

89

7,600

42,000

 

 

 

บ้านนาหวาย

98

7,600

42,000

 

 

 

บ้านโละป่าหาญ

61

7,600

42,000

262

8,000

64,320

บ้านโป่งอาง

22

7,600

42,000

58

8,000

64,320

บ้านน้ำรู

220

7,600

4,200

83

8,000

64,320

บ้านห้วยไส้

124

7,600

42,000

208

8,000

64,320

บ้านจองคำ

24

7,600

42,000

 

 

 

บ้านไชยา

130

7,600

42,000

 

 

 

บ้านหนองแขม

 

 

 

40

8,000

64,320

บ้านหนองเขียว

 

 

 

80

8,000

64,320

บ้านใหม่สามัคคี

 

 

 

112

8,000

64,320

 

ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำไร่)

หมู่บ้าน/ชุมชน

ข้าวโพด

จำนวนครัวเรือน

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

ราคาขายโดยเฉลี่ย

บ้านแกน้อย

700

3,968

8,400

บ้านจองคำ

40

3,968

8,400

บ้านเจียจันทร์

264

3,968

8,400

บ้านไชยา

340

3,968

8,400

บ้านนาหวาย

770

3,968

8,400

บ้านน้ำรู

94

3,968

8,400

บ้านโป่งอาง

60

3,968

8,400

บ้านเมืองนะ

60

3,960

8,400

บ้านโละป่าหาญ

64

3,968

8,400

บ้านหนองเขียว

840

3,968

8,400

บ้านหนองแขม

348

3,968

8,400

บ้านห้วยไส้

56

3,968

8,400

บ้านใหม่สามัคคี

72

3,968

8,400

บ้านอรุโณทัย

398

3,968

8,400

 

แหล่งน้ำทางการเกษตร (ธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แม่น้ำ

1

1

1

1

ห้วย/ลำธาร

0

8

0

8

คลอง

0

0

0

0

หนองน้ำ/บึง

1

2

0

3

น้ำตก

1

0

0

1


แหล่งน้ำทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้าง)

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้าง

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

แก้มลิง

0

0

0

0

อ่างเก็บน้ำ

1

6

1

6

ฝาย

0

3

0

3

สระ

0

3

0

3

คลองชลประทาน

0

0

0

0


ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำกิน

ไม่มี

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

0

1

2

1

2

ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

0

0

13

1

12

ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

0

0

1

0

1

แหล่งน้ำธรรมชาติ

0

2

4

1

5

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     8.1 การนับถือศาสนา - ศาสนาพุทธ วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 16 แห่ง - ศาสนาคริสต์ โบสถ์ จำนวน 27 แห่ง - อื่นๆ ศาลเจ้า จำนวน 3 แห่ง

     8.2 ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

- ประเพณีสืบชะตาขุนน้ำรู ประมาณเดือน กุมภาพันธ์

- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์

- ประเพณีตรุษจีน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์

- ประเพณีบรรพชาสามเณร (ปอยส่าลอง) ประมาณเดือน มีนาคม เมษายน

- ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม

- ประเพณีกินข้าวใหม่ ประมาณเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม

- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

- ประเพณีปอยแคร่ ประมาณเดือน ธันวาคม

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ

1. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ , ห้วย จำนวน 3 สาย
- บึง , หนอง และอื่น จำนวน 2 แห่ง

2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย จำนวน 15 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 25 แห่ง
- บ่อโยก จำนวน 6 แห่ง
- อื่น (อ่างเก็บน้ำ) จำนวน 4 แห่ง

9.2 ป่าไม้
ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ

10. ข้อมูลอื่นๆ
• มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน มี 4 รุ่น จำนวน 650 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ มี 2 รุ่น จำนวน 280 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ มี 1 รุ่น จำนวน 100 คน
- อ.ส.ป. มี 1 กลุ่ม จำนวน 200 คน
- อสม. มี 14 กลุ่ม จำนวน 402 คน
- กลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบล มี 14 กลุ่ม จำนวน 150 คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มี 4 รุ่น จำนวน 180 คน