:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 หนังสือขอลาออกของพนักงานจ้าง 10 ก.พ. 66
2 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10 ก.พ. 66
3 แบบใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 10 ก.พ. 66
4 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองทำงาน 10 ก.พ. 66
5 แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ 23 ม.ค. 66
6 แบบคำร้องขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล 26 ธ.ค. 65
7 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 6 ก.ค. 65
8 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6 ก.ค. 65
9 หนังสือมอบอำนาจ 6 ก.ค. 65
10 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 6 ก.ค. 65
11 แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 1 เม.ย. 65
12 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองทำงาน 1 เม.ย. 65
13 แบบฟอร์มขอลาออก 1 เม.ย. 65
14 แบบใบลาอุปสมบท 1 เม.ย. 65