ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-045-082-3 โทรสาร 053-045-087 เหตุด่วน เหตุร้าย 093-1309946 สายตรงนายก 091-0691243

สายตรงนายก/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการเลือกตั้งท้องถิ่น

สมรรถนะที่ใช้ในการดำรงตำแหน่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ระบบหลังบ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 09/04/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
150
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,337
ปีนี้
2,812
ปีที่แล้ว
39,036
ทั้งหมด
104,159
ไอพี ของคุณ
3.236.47.240
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕21 ก.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๕12 ก.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕12 ก.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕5 ก.ค. 2565
5ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น19 พ.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕1 ต.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๑๕๖๕)30 ก.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๑๕๖๕)30 ก.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕23 ก.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อและการรับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฏร14 ก.ย. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ14 ก.ย. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ14 ก.ย. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองนะ14 ก.ย. 2564
14ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อธุรกรรมงานจดทะเบียนพาณิชย์14 ก.ย. 2564
15ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม14 ก.ย. 2564
16ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอใบอนุญาตฯ14 ก.ย. 2564
17ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อธุรกรรมการขุดดินและถมดิน14 ก.ย. 2564
18ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ฯ14 ก.ย. 2564
19ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรืือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษี14 ก.ย. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลเมืองนะ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ18 พ.ค. 2564

1 2   >>  >|