:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

กองคลัง
นางนัฐกานต์ ปานหมอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิทวัส ก๋าแก่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางชญารัฐ ไชยวงค์
นักวิชาการคลัง
นางสาวศิราพรรณ เทพเสน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนภัสกร จันตา
เจ้าพนังงานพัสดุ
นายชัยณรงค์ เมืองลือ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริญญา อินต๊ะมอย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางดารา บุญทาวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี