:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

กองการศึกษา
นางรริสรา ปกรณ์กตัญญู
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ
(รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา)
นายสุริยา ทับไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายวิทยา อามะลิ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอาภากร ไชยยา
เจ้าพนักงานธุรการ