:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเมืองนะ // ติดต่อสอบถาม: 053-045082-3 โทรสาร : 053-045087 อีเมล : info@muangnalocal.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นายณฐภณ เดชไพรขลา
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ
เบอร์โทรศัพท์ 081-7644052
นางรริสรา ปกรณ์กตัญญู
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ
นางนัฐกานต์ ปานหมอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081-8840425
นายปรีชา หลู่คำ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 081-1807221
นายธีระศักดิ์ คำไชยลึก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรริสรา ปกรณกตัญญู
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองนะ
(รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา)